Библиография

Page

Книги:

Дончева, Гергана (2010) Образът на Балканите в балкански и западни филми: Стратегии за представяне, Велико Търново: Фабер

Изкуство, политика, промяна: Културни политики в Югоизточна Европа, София: Семарш, 2005 (прев.)

Статии и студии:

Дончева, Гергана (2014) Завладяването/Фетих 1453: Турският кинематографичен поглед към събитието”, В сб.: Константинопол 1453: Промяната на световете?, София: ИБЦТ-БАН, /под печат/ 

Doncheva, Gergana (2014) Is It Possible a Gay Parade in the Balkans?, In: Balkan Comedy:Collection of Papers, Çetate: Foundation Mirҫea Dinescu, /под печат/

Дончева, Гергана (2014) Доколко балкански са образите на самопредставяне в киното на Балканите?, Българска етнология, №1/2014, /под печат/

Дончева, Гергана (2014) Фигурите на комунистическата власт в българското и (пост)югославското кино, В: сб. Социализмът в Музея на постсоциализма, (съст. Наталия Христова) София: НБУ, 2014, /под печат/ 

Дончева, Гергана (2014) Сръбското кино днес, Кино, №3, 2014, с.23

Дончева, Гергана (2013) Балкански акценти, Кино, №2, с.16-18

Дончева, Гергана (2012) Румънската „нова вълна” – десет години по-късно, Кино, №3, с.42-43

Дончева, Гергана (2012) Значението на емоциите в българския исторически филм, В сб.: ”Първа радост е за мене”: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност (съст. Николай Аретов), София: Кралица Маб, с.225-239

Заимова, Рая и Гергана Дончева (2012) Образование по история и емоции, В сб.: ”Първа радост е за мене”: Емоционалното съдържание на българската национална идентичност (съст. Николай Аретов), София: Кралица Маб, с.205-225

Дончева, Гергана (2011) Мотивът за невъзможното завръщане във филма на Тео Ангелопулос „Погледът на Одисей”, В сб.: Гърция, България, Европа: Културно-исторически връзки в Ново време (Сборник в памет на проф. Марин Жечев), (ред. Надя Данова, Рая Заимова, Саня Велкова, Юра Константинова, Геновева Червенакова) София: ИБЦТ, УИ „Св. Климент Охридски”, с.118-124

Дончева, Гергана (2009) Разпадането на Югославия – сръбската киноперспектива, В сб.: Балканистичен форум: Памет и забрава, кн. №1-2-3 (съст. Милена Ангелова, Нурие Муратова), Благоевград: ЮЗУ „Неофит Рилски”, с.385-395

Дончева, Гергана (2009) Балканското кино през погледа на трима български документалисти, Литературен вестник, № 25, 8-14 юли 2009, с.11

Дончева, Гергана (2009) Homo Balcanicus: Кой е той?, Исторически архив (Издание на Секция “История” при СУБ), №18-19, март-юли, с. 128-150

Дончева, Гергана (2009) Войната в бивша Югославия през периода 1991-1995 в хърватското кино, В сб.: Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ, (съст. Румяна Божилова, Лилия Кирова, Ирина Огнянова, Антоанета Балчева), София: Гутенберг, с.493-507

Дончева, Гергана (2008) Балканското кино като пробен камък за рефлексивност, Обектив, №2 (февруари), с. 24-25

Дончева, Гергана (2006) „Разомагьосването” на Балканите или за новото балканско кино”, В сб.: Изкуствоведски четения, София: Институт за изкуствознание, с.87-94  

Дончева, Гергана (2005) Киното като оракул, В сб.:„Старо” кино - нови медии -„нови” зрители, София:, НАТФИЗ, ИК „Валентин Стоянов”, с.106-111

Doncheva, Gergana (2004) The Younger Generation of the Balkans between Yesterday and Tomorrow, In: Toward Non-violence & Dialogue Culture in South East Europe (Petar-Emil Mitev & James Riordan, eds.), Sofia: Ivan Hadjiysky Institute for Social Values and Structure, p.47-55

Doncheva, Gergana (2003) Antiheroes in Films about Vietnam, Chechnya, Afghanistan, and Former Yugoslavia, Media  Development, No.2, p.64-68

Дончева, Гергана (2003) Белези на различието: стереотипи, култура, език, Наука, №4, с. 75-80

Рецензии и отзиви:

Дончева, Гергана (2014) Европолис като място на паметта: Трябва ли да се страхуваме от пророчеството на Жан Барт? [Рецензия за филма на Костадин Бонев "Европолис: Градът на делтата"] В сб.: Пътища и пътеки на европеизма на Балканите,  София: ИБЦТ-БАН, Велико Търново: Фабер, с.390-395

Дончева, Гергана (2013) Необходимата реабилитация на българското кино [Рецензия за монографията на Ингеборг Братоева-Даракчиева Българско кино: От Калин Орелът до Мисия „Лондон”, София: Институт за изследване на изкуствата, 2013], Кино, № 6, с.16-20

Doncheva, Gergana (2013) The Voice of the Baroque: Ivan Gundulić and the Croatian Baroque Norm by Lyudmila Mindova, Sofia: Altera, 2011, Études balkaniques, No.4, p. 236-240

Doncheva, Gergana (2012) Equilibristics of the Self or Who Narrates the Interwar Psychological Novel on the Balkans by Malamir Spasov, Veliko Turnovo: Faber, 2011, Études Balkaniques, No.1, p.192-195

Дончева, Гергана (2012) Балканският разказвач протагонист – апокалиптичен еквилибрист на края на света (Отзив за монографията на Маламир Спасов Еквилибристики на Аз-а или кой разказва междувоенния психологически роман на Балканите, Велико Търново: Фабер, 2011), Литературен вестник, №28 (18-24.07), с.6

Дончева, Гергана (2011) Почит към Надя Данова, Култура, №44, 23 декември 2011, www.kultura.bg

Дончева, Гергана (2007) Кафене „Европа” (Кафене „Европа”, София: ИК „Дамян Яков”, 2007), Liternet,www.liternet.bg

Doncheva, Gergana (2006) Pieces of Dreams, Kinokultura, Special Issue 5: Bulgarian Cinema (Dina Iordanova, ed.), December, www.kinokultura.com

Doncheva, Gergana (2006) Searching for an Enthralling Song, Kinokultura, Special Issue 5: Bulgarian Cinema (Dina Iordanova, ed.), December, www.kinokultura.com

Интервюта:

Дончева, Гергана (2014) Горан Паскалевич: Започнем ли да делим жертвите на наши и ваши, неизбежно се ражда национализъм (интервю), Кино, №2, с.24-25

Дончева, Гергана  (2014) Горан Маркович: На територията на културата и изкуството Югославия продължава да съществува (интервю), Кино, №2, с.26-28

Дончева, Гергана (2014) Мина Джукич: (интервю), Кино, №3, с.28-29